Skip to content
 

Якостен анализ на сглобена единица в Autodesk Inventor Professional

В материала  съм описал основните стъпки при създаване на якостен анализа с Autodesk Inventor.

1.Създавате 3D модел на изделието

2. Избирате  Environments ->Stress Analysis ->Create Simulation

3. Избирате тип  (Simulation Type)

Избирате между Статичен (Static Analysis) и модален(Modal Analysis) анализ.

В Contacts задавате  параметрите, по които системата автоматично създава връзки между детайлите.

В Tolerance задавате  най- малко разтояние, при което системата създава връзка между детайлите.

В Default Type задавате типа на връзта между детайлите, по подразбиране е Bonded – неподвижна връзка.

4. Избирате материал  ->Material->Assign

 

 

 

 

 

 

 

В Original Material е материала от сборката, а в Override  Material e този, който избирате за симулацията.

5. Поставяте опори (ограничения) -> Constraints.

 

 

 

 

6. Задавате натоварване  ->Loads

 

 

 

 

 

 

 

7. Задавате земно ускорение.

 

 

 

8.Генерирате  връзките между телата автоматично(Automatic), на база параметъра зададен в Contact tolerance. Ако искате да добавите допълнителни връзки го правите ръчно (Manual).

 

 

 

9.Омрежвате тялото  Mesh  View

 

- Mesh setting настройка  големината на мрежата

- Local mesh control поставяне на ръчно омрежване с различан едрина от стандартната

 

10. Стартирате симулацията  Solve-> Simulatе

Програмата изчислява модела , и ако няма проблеми визуализира резултата.

11. Избирате резултатите от :

 

Von Mises Stress  -Напрежения (MPa)

Displacement – Деформация (mm)

Safety Factor – Коефициент на сигурност

 

12  Поставяте резултатите в дадени граници Display – Color Bar

13. Result->

Animatе -  анимирате резултатите и ги записвате на филмче

Probe – визуализирате резултатит в точките, които посочите

 

 

14.Визуализирате резултатите в web страница