Skip to content
 

Frame Analysis

Якостни изчисления на рамкови конструкции с Autodesk Inventor Professional

Последователност на изчисленията:
1. Създавате3D модел на рамката в Assembly ( сглобена единица).
2. От Environments избирате Frame Analysis.

3. С бутона Create Simulation създавате симулация. От  Create New Simulation избирате тип симулация  Static Analysis или Modal Analysis.
4. Задавате материал  , ако не зададен при генериране на рамката.

5. Задавате посока на земното ускорение.
6. Задавате опори.

7. Задавате натоварвания.

-    Force (Поставяне на сила)-  след поставяне на силата с двойно кликване върху нея излиза прозорец, където може да задавате натоварване, разстояния и ъгли.
   
8. Задавате равномерно разпределен товар Continuous Load

9. Изчислявате модела

10. Визуализирате резултатите