Skip to content
 

Размножаване на елементи по крива в AutoCAD Inventor (Построяване на верижна предавка)

В тази бюлетин  е показан пример за високата параметричност на Autodesk  Inventor. Показана  е   възможността за   размножаване на елементи по крива, което може да се използва за построяване на  стълби, вериги и други повтарящи се елементи по определена траектория.

1. Създаваме верижните колела на  предавката с Roller Chains от модула  Design accelerator, който при Ribbon интерфейс може да намерите в Design ->> Power transmition

- Избираме стандарт.

- Селектираме равнина, в която ще разположим предавката.

- В прозореца Roller Chain Sprocket въвеждаме параметрите на верижните колела.

2. Моделираме  звената на верижната предавка. В центъра на всяко създаваме по една работна точка (work point) .

3.  Създаваме детайл  състоящ се от скицата и съдържащ  път, по който ще разположим  звената.  

4. Върху скицата  постряваме две точки на разстояние равно на стъпката на веригата. Излизаме  от режим „скица” и построяваме Work point в тези точки.

 5. Избираме командата Rectangular Pattern:

5.1. Посочваме Feature едната  Work point.

5.2. Попълваме броя на звената.

5.3. Избираме  размножаване по крива (Curve Length).

5.4. Натискаме бутона   с двете стрелки , след което с Direction 1 –> Start посочваме първата точка,  в полето Compute избираме Adjust, a в полето Orientation избираме Direction 1.

Размножаваме втората work point по същия начин, с което създаваме Rectangular Patteren 2.

6. Създаваме  сборка от верижните колела, пътя и звената. Свързваме звената (команда Mate) първо с Work point, след което задаваме да са успоредни на пътя и колелото.

7. В сборката избираме  Modeling View и  към всеки един детайл се появяват неговите фичъри.

8. Стартираме командата  Pattern component. Избираме едното звено, след което с Feature Pattern select  посочваме от детайла построен в точка 3 и 4  Rectangular  Pattern1.

9. Повтаряме командата и за второто звено, като избираме Rectangular Patteren 2.

По този начин звената на веригата са построени коректно.